...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

תמצית החוק להסדר התדיינות

תמצית החוק להסדר התדיינות

תמצית החוק להסדר התדיינות


מטרתו של החוק הינה לסייע לבני זוג ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, מתוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובתם של כל ילדה וילד.
החוק מטיל חובה על צדדים המבקשים להגיש תביעה בעניין של סכסוך משפחתי, להגיש תחילה בקשה ליישוב סכסוך ולהשתתף בפגישת מידע, היכרות ותיאום (להלן: 'פגישות מהו"ת') ביחידת הסיוע שליד הערכאה השיפוטית, בה יוצע לצדדים לנסות ליישב את הסכסוך ביניהם בהסכמה, לרבות באמצעות גישור. רק אם הניסיון ליישוב הסכסוך לא צלח, או שנותרו עניינים אשר לגביהם לא הושגה הסכמה, יהיה רשאי הצד שהגיש את הבקשה ליישוב סכסוך להגיש תביעה תוך תקופה קצובה לכל ערכאה שיפוטית מוסמכת. אם לא עשה זאת בתוך תקופת הזמן שהוקצבה בחוק, יהיה רשאי גם הצד האחר להגיש את התביעה לכל ערכאה שיפוטית על פי בחירתו.
החוק חל על תובענה שבין בני זוג, בין הורים או בין הורים לילדיהם, הנדרשים להגיש תחילה בקשה ליישוב סכסוך, בכל אחד מהעניינים האלה:

1. ענייני נישואין וגירושין;
2. יחסי ממון בין בני זוג, לרבות תובענה כספית או רכושית הנובעת מהקשר בין בני הזוג;
3. מזונות או מדור של בן זוג או של ילדה או ילד;
4. כל עניין הנוגע לילדה או לילד לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962;
5. אבהות או אמהות לגבי ילדה או ילד.


ייאמר מיד, כי גם אם מתנהלים כבר הליכים בין הצדדים, ואחד מהם מעוניין להגיש תובענה חדשה באחד מהנושאים שנמנו לעיל, עדיין מוטלת עליו החובה להגיש קודם בקשה ליישוב סכסוך.
ראוי להגיד שיש זכות לכל צד להתייעץ עם עו"ד למשפחה או עו"ד לגירושין על מנת לקבל את כל הזכויות המוקנות על פי דין או חוק ולהגיע מוכנים לפגישה עם הזכויות והחובות של כל צד להליך .


ניתן להתקשר להתייעץ  על מנת להיות מוכנים טרם הפגישה לטלפון :052-2226699 ללא עלות .


כאשר הוגשה בקשה ליישוב סכסוך, הצדדים מוזמנים ליחידת הסיוע שליד הערכאה השיפוטית לארבע פגישות מהו"ת. עם זאת, יחידת הסיוע רשאית לקיים מספר קטן יותר של פגישות בהתאם לשיקול דעתה המקצועי. כל פגישות המהו"ת צריכות להתקיים בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה, כאשר יחידת הסיוע רשאית להאריך את התקופה.
בתום ישיבת המהו"ת האחרונה, ועל בסיס היכרות יחידת הסיוע עם הצדדים,יחידת הסיוע ממליצה לצדדים בעניין ההליך המתאים לדעתה ליישוב הסכסוך ביניהם ובכלל זה בדרך של ייעוץ, גישור, גירושין בשיתוף פעולה, או טיפול משפחתי או זוגי וכן במקרים מיוחדים רשאית יחידת הסיוע להציע לצדדים לסייע להם בעצמה ליישב את הסכסוך. בתום עשרה ימים מיום פגישת המהו"ת האחרונה, כל אחד מהצדדים נדרש להודיע ליחידת הסיוע האם הוא מעוניין להמשיך בהליך חלופי ליישוב הסכסוך.
הפגישות כוללות; מתן מידע על ההליכים המשפטיים לענייך סכסוך משפחתי ועל ההשלכות של הגירושין, מתן מידע לצדדים על הדרכים שיש בהן כדי לסייע להם ליישב את הסכסוך בהסכמה ובדרכי שלום, היכרות עם הצדדים על-מנת להעריך את צורכיהם ואת רצונותיהם, ולגבי ילדיהם- את טובתם, לסייע להם לבחון דרכים ושירותים שעשויים לתרום ליישוב הסכסוך ביניהם בהסכמה וקביעת הסדרים זמניים בהסכמה בעניין מזונות או החזקת ילדים וסדרי קשר.


אי התייצבות לפגישה: הערכאה השיפוטית רשאית לבקשת צד שהתייצב לפגישות המהו"ת, להטיל הוצאות על הצד שלא התייצב, להאריך את תקופת עיכוב ההליכים, וכן למחוק את הבקשה או התובענה שהוגשה על ידי הצד שלא התייצב.

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך נכפה עליו או עליה ביוזמת בן/בת

עורך דין גירושין חדרה
עורך דין גירושין חדרה

גירושין הם כמובן לא סוף העולם, אבל הם כן מייצרים מצבים מאתגרים למדי. האתגרים הם גם בהיבט הרגשי, גם בהיבט

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.