...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

ביטול צוואה

הליך ביטול צוואה אינו דבר של מה בכך, וחשוב להבין כי לצורך ביטולה יש לעקוב בקפדנות אחר הוראות החוק וכללים נוספים שנקבעו בפסיקה ענפה של בית המשפט לענייני משפחה.

צוואה הינה מסמך משפטי במסגרתו מורה האדם הפרטי כיצד יחולק רכושו לאחר מותו. על מנת שהצוואה תיכנס לתוקף, היא חייבת להיערך בהתאם להוראות חוק הירושה.

מטבע הדברים, במידה והצוואה נערכה בניגוד להוראה כלשהי מהוראות החוק, אזי היא לא תיכנס לתוקף ודינה להתבטל.

עם זאת, יש להבחין בין מצבים בהם כל הצוואה תבוטל, לבין מצבים בהם ניתן לבטל רק סעיפים ספציפיים בלבד של הצוואה, וזאת בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

לפיכך, ביטול של סעיף כלשהו אינו מביא לביטול כל יתר סעיפי הצוואה, אלא כאשר המדובר בסעיפים שקשורים קשר בל ינתק בסעיפים שבוטלו, או כאשר המצווה לא היה רוצה בהם בלעדי הסעיפים שבוטלו. כך קובע סעיף 38 (ב) לחוק.

את הפגמים שיכולים להוות עילה לבטלות הצוואה ניתן לחלק עקרונית לשני סוגים עיקריים:

  • פגמים טכניים-פרוצדראליים אשר נפלו בעת עריכת הצוואה, ולרבות פגמים אשר נוגדים את ההוראות בדבר אופן צורתה הטכנית של הצוואה.
  • פגמים מהותיים אשר עוסקים בכשירותו של המצווה ובמצבו המנטאלי והנפשי בעת עריכת הצוואה, וכן בתוכנם המהותי של סעיפי הצוואה.

ביטול צוואה – דוגמאות לפגמים טכניים-פרוצדוראליים

חוק הירושה מונה ארבעה סוגים של צורת עריכת צוואה, תוך שהוא מפרט לגבי כל אחד ואחד מהן את התנאים לעריכתן: צוואה בכתב, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות, וצוואה בעל פה המכונה גם צוואת שכיב מרע.

הפגמים הטכניים שעלולים ליפול בעת עריכת צוואות אלו הינם איפוא שונים ומגוונים, בהתאם לתנאים המפורטים בחוק באשר לאופן עריכת כל צוואה.

כך, לדוגמא, כאשר מדובר בצוואה בכתב יד – פגמים אלו יכולים להתרחש במקרה בו הצוואה לא נכתבה כולה בכתב ידו של המוריש, או לא נשאה תאריך ו/או חתימה בכתב ידו.

כאשר המדובר בצוואה בעדים – במקרה בו הצוואה נערכה בנוכחות עד אחד בלבד, או שהיא נערכה בנוכחות שני העדים, אך הם לא נכחו בו זמנית. כאשר מדובר בצוואה בפני רשות – כאשר הצוואה לא הוקראה בפי המצווה על מנת שיאשר את תוכנה. וכאשר המדובר בצוואה בעל פה – במקרה בו המצווה, שכיב המרע, נותר בחיים בחלוף חודש ממועד עריכת הצוואה.

יחד עם זאת, סעיף 25 (א) לחוק קובע כי גם אם נפל באופן עריכת הצוואה פגם טכני כלשהו בניגוד להוראות החוק, אזי במידה והתקיימו בה מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא אכן משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, אזי רשאי בית המשפט, בהחלטה מנומקת, לקיים את הצוואה ולא לבטלה.

סעיף 25 (ב) לחוק מפרט מהם אותם מרכיבי היסוד בצוואה:

(1)   בצוואה בכתב יד – הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה.
(2)   בצוואה בעדים – הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים.
(3)   בצוואה בפני רשות – הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו.
(4)   בצוואה בעל פה – הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.

כמו כן, כאשר מדובר בטעות שנפלה בעת עריכת הצוואה, יש להבדיל בין טעות טכנית לטעות מהותית:

כאשר המדובר בטעות טכנית – כגון טעות סופר או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון וכד', ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה, אזי אין לבטל את הצוואה, אלא הטעות תתוקן ע"י הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה, במידה והעניין הועבר אליו. כך קובע סעיף 32 לחוק.

כאשר המדובר בטעות מהותית – אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה, ואם הדבר בלתי אפשרי – ההוראה בטלה. כך קובע סעיף 30 (ב) לחוק.

כמו כן, הוראת צוואה סתומה, שלא ניתן להבין את משמעותה, או שלא ברור ממה למי ציווה המצווה או מה ציווה – אף היא בטלה, לפי סעיף 33 לחוק.

דוגמאות לפגמים מהותיים לביטול צוואה

כאמור, הפגמים המהותיים עוסקים בכשירותו של המצווה ובמצבו המנטאלי והנפשי בעת עריכת הצוואה, וכן בתוכנם של סעיפי הצוואה.

התנאי המרכזי לכניסתה של הצואה לתוקף מתייחס לכשירותו הנפשית והמנטאלית של המצווה, וקובע שהצוואה  חייבת להיערך מרצונו החופשי והמלא של המצווה, ללא כל השפעה זרה, וכשהוא בדעה צלולה לחלוטין.

בהתאם לכך קובע סעיף 26 לחוק שצוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה.

כמו כן, סעיף 30 (א) לחוק קובע כי הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – אף היא בטלה. עוד קובע סעיף 35 לחוק כי הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, אשר מזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה – בטלה, וזאת מתוך אותו החשש שאותם מוטבים בעצם השפיעו שלא כדין על המצווה להוריש להם את רכושו, ובניגוד לרצונו החופשי.

לגבי תכני הצוואה, סעיף 34 לחוק קובע כי  הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – אף היא בטלה.

הליך ביטול הצוואה

ביטול הצוואה יכול להיעשות באמצעות המצווה עצמו, או על ידי גורם אחר שאינו המצווה, וזאת באמצעות הגשת התנגדות לבקשה לצו קיום הצוואה.

כאשר המדובר בביטול על ידי המצווה עצמו, קובע סעיף 36 לחוק כי המצווה רשאי לבטל את הצוואה באמצעות אחת מהדרכים הבאות:

(א) ביטול במפורש באותה צורה שבה נערכה הצוואה:

ביטול צוואה בכתב יד – על המצווה לערוך כתב ביטול, ולציין בו בכתב ידו שהצוואה בטלה, בצירוף תאריך וחתימה.
ביטול צוואה בעדים – על המצווה לערוך כתב ביטול, בו יציין את הצהרתו בדבר הביטול, תאריך, וחתימתו בפני שני עדים, שגם יחתמו על כתב הביטול.
ביטול צוואה בפני רשות – על המצווה להצהיר על ביטול הצוואה בפני נציג הרשות או להגיש לה כתב ביטול, תוך שנציג הרשות מקריא בפניו את דבר הביטול, והוא מאשר זאת.  
ביטול צוואה בעל פה – על המצווה להצהיר בעל פה כי הוא מבטל את צוואתו בפני שני עדים המבינים את לשונו.   
 
(ב) השמדת הצוואה, הואיל וקיימת חזקה על פי סעיף 36 (א) לחוק כי "השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה".

(ג) עריכת צוואה חדשה, גם אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, וזאת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, ולא מוסיפות עליה.

קראו עוד: תנאים מקדימים לפני התנגדות לביצוע צוואה

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי בענייני צוואה!

ביטול צוואה הדדית

ביטול צוואה הדדית

צוואה היא אחד המסמכים החשובים ביותר שעורך אדם בחייו. בהתאם מומלץ מאוד לעשות זאת גם בגילאים צעירים, שהרי אף אחד מאיתנו לא יודע מתי יסתיימו חייו. באופן טבעי הרצון של כל אדם לגבי חלוקת נכסיו עשוי לשתנות עם הזמן. בהתאם קיימת האופציה של ביטול צוואה – וחשוב מאוד לעשות זאת נכון, על-מנת שצוואה ישנה שלא משקפת עוד את רצונו של האדם אכן תתבטל. משרד עורכי דין שרון סגל מסייע לכל מי שזקוק או זקוקה לעזרה בביטולה של צוואה ובכל פעולה אחרת הקשורה לצוואות וירושות.

דגשים חשובים לגבי ביטול צוואה

  • ביטול בהתאם לדרך עריכת הצוואה – דרך אחת לבטל צוואה היא ביצוע פעולה הופכית, בהתאם לאופן עריכת הצוואה: אם הצוואה נערכה בפני נוטריון, יש לבצע גם את הביטול מול גורם משפטי זה. במקרה של צוואה בפני כתב, יש לערוך מסמך חדש, גם כן בכתב, ובו להצהיר על הרצון לבטל את הצוואה – בפני שני עדים. אם הצוואה הופקדה אצל רשם הירושות, מומלץ למשוך אותה
  • עריכת צוואה חדשה – כשיש מספר צוואות, זו שנחתמה בתאריך המאוחר ביותר היא היחידה התקפה. בהתאם עריכת צוואה חדשה מבטלת באופן אוטומטי צוואה קודמת. ליתר ביטחון ניתן להוסיף סעיף שבו מכתב במפורט כי צוואה קודמת מיום כך וכך בטלה ומבוטלת.
  • צוואה הדדית – במקרה של צוואה הדדית, הצד שמבקש לבטל את המסמך ישלח הודעה בכתב לבן/בת זוג עם הבהרה מפורשת על ביטולה של הצוואה ההדדית. אין צורך בהסכמת בן/בת הזוג, אלא ביידוע בלבד.
  • מועד – ניתן לבטל צוואה בכל נקודת זמן שהיא.

ייעוץ מקצועי שיבטיח את ביטולה של הצוואה

חשוב להדגיש כי במקרה של ביטול צוואה שלא על-פי הכללים, בית משפט עשוי לקבוע כי הצוואה תקפה. בהתאם מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי, של עורך דין שאחד מתחומי המומחיות שלו הוא צוואות וירושות. באופן כללי איש מקצוע מנוסה יכול להבטיח את מימוש רצונו המלא והעדכני של כל אדם, כך שאי אפשר יהיה לעוות אותו. במשרד עורכי דין שרון סגל מעניקים מגוון רחב של שירותים משפטיים הנוגעים לצוואות, לרבות התנגדות לצו קיום צוואה, הגשת בקשה לפסילת צוואה וסיוע בעריכת צוואות מדויקות ותקפות.

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.