...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

פגמים בצוואה

התמודדות מול פגמים בצוואה

פגמים בצוואה הם ליקויים אשר התרחשו בעת עריכת הצוואה ולעיתים אף קודם לכן, אשר גורמים לכך שהמסמך יהיה פסול מלשמש כצוואה או אשר בעקבותיהם עולה החובה להוכיח, שאכן מדובר בצוואה כשירה.

פגמים אלה באים לידי ביטוי כפרטים שונים כמו תאריך או חתימה, אשר חסרים במסמך או אשר לא מולאו כהלכה, ככתיבת הוראת צוואה אשר נעשתה על ידי אדם שאינו מורשה לכך, הוספת הוראה המזכה את מי שלקח חלק בעריכתה או צוואה אשר נערכה תחת איום או מרמה.

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י: 052-2226699

פגמים צורניים

פגמים צורניים בצוואה כוללים לקויים או חסרים אשר נפלו במזיד או בתום לב ובטעות, כדוגמת תאריך חסר או בעיה בחתימות המופיעות על גביה.

הפגמים הצורניים אינם נחשבים ליסודות מהותיים אשר עקב חסרונם תיפסל הצוואה, אלא לפגמים ברי תיקון וזאת על פי תיקון מספר 11 לחוק הירושה משנת 2004.

לכן גם אם נתגלה פגם צורני קל, לבית המשפט ניתנת הזכות להפעיל שיקול דעת, על מנת להתגבר על החוסר בצוואה וזאת בתנאי שלשופטים אין ספק שלמרות הפגם, הצוואה אכן משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה ומתקיימים בה רכיבי היסוד.
 
כך למשל אם בעת כתיבת צוואה בעדים המחייבת נוכחות של שני עדים, אמנם היו שני עדים אך אחד מהם שכח לחתום על המסמך על אף היותו נוכח, יחשב הדבר הפגם לצורני.

דוגמה נוספת היא צוואה בכתב, המחייבת שכתיבת המסמך תעשה בכתב ידו של המנוח, עד כדי כך שללא תנאי זה המסמך לא יחשב לתקף.

יחד עם זאת, במקרה שמתקיימת החובה המהותית והצוואה אכן נכתבה על ידי המנוח, אך היא אינה נושאת חתימה או תאריך, היא תיחשב לנושאת פגמים צורניים.

לפיכך במקרה של פגם צורני, על המתנגד לביצועה לשכנע את בית המשפט שאכן קיים צורך ממשי לפסול את הצוואה.

במידה והמתנגד יוכיח שקיימים פגמים צורניים, על הצד השני המבקש לקיים את הצוואה יהיה לשכנע שניתן לממשה ובמידה והשופטים יתרשמו כי אין ספק שהצוואה מבטאת את רצונו האמיתי של המנוח, אזי יורו לקיימה למרות ועל אף הפגמים שנתגלו.

פגמים מהותיים

פגם מהותי אינו בר תיקון ובית המשפט אינו יכול לתקנו, שכן הימצאותו מעלה ספק בדבר היותה של הצוואה ביטוי לרצונו האמיתי של המנוח.

פגמים מהותיים כוללים ליקויים אשר בגינם נשלל קיומה של הצוואה.

צוואות אשר נכתבו על ידי קטין או פסול דין, צוואה אשר הוכח שנכתבה על ידי אדם שלא ידע ולא הבין את משמעותה או צוואה אשר נכתבה תחת איום, תרמית או השפעה בלתי הוגנת, יחשבו לפסולות.

כמו כן גם צוואה אשר היורש המצוין בה היה עד לכתיבתה, תבוטל וזאת לפי סעיף 35 לחוק הירושה.

הגילוי של פגמים בירושה בדרך כלל מתרחש בעת פתיחת הצוואה לאחר מותו של אדם קרוב, כאשר מתברר ליורש אחד או לאחדים מן היורשים החוקיים, המחשיבים עצמם כראויים לקבל חלק מהעיזבון, שהמוריש נישל אותם לחלוטין מן הירושה או הפלה אותם לרעה וזאת ביחס ליורשים חוקיים אחרים.

מי שחש שנעשה לו עוול עשוי לפעול ולחפש פגמים במטרה לפסול את חוקיותה ולנסות להביא לידי ביטולה. כמובן שרצוי בהחלט לפנות אל עורך דין המתמחה בדיני משפחה לצורך כך.

עורכי דין המתמחים בצוואות ופועלים בשם היורשים יכולים לגלות פגמים בצוואה, להגיש התנגדות ואף למנוע את מימוש הצוואה וזאת בהתאם לבקשת מי מבני המשפחה.

פניות שכאלה נפוצות לאור ספקות וחשדות המתעוררים לאחר שמתברר כי המנוח הותיר אחריו צוואה העלולה לחבל ביחסים הטובים בין בני המשפחה ואלו מחליטים לפנות לאיש מקצוע, כדי שיבדוק את תוקף הצוואה לאור החקיקה וההלכות של בתי המשפט לענייני משפחה.

במקרה בו התגלו פגמים בצוואה, היורשים או אחרים הטוענים לירושה מהעיזבון, יכולים להגיש התנגדות לקיומה או להגיש דרישה להכריז על ביטולה.

במקרה שנתגלה פגם מהותי ניתן להגיש התנגדות לשם ביטול הצוואה ובמידה ומופיע פגם צורני, ניתן יהיה להגיש התנגדות לצורך תיקונה. את ההתנגדות יש להגיש לרשם הירושות בעת פטירת המוריש, שלגבי עזבונו הוגשה בקשה לצו קיום צוואה על ידי היורשים.

חשוב לפנות לעורך דין לפני הכל…

כאשר עולה הצורך בהגשת התנגדות לצוואת המנוח עקב פגמים שונים, חשוב לקבל סיוע מעורך דין מקצועי ובעל ניסיון בתחום דיני המשפחה, ובמיוחד בענייני ירושות וצוואות.

ראשית, עורך הדין ידאג לכך שאיסוף ההוכחות לבקשת ההתנגדות יבוצע כדין, במיוחד במקרים בהם מתעורר חשד עוד בהיות המוריש בחיים, שמתבצעות פעולות אשר עלולות לפגוע בזכויות הירושה או כשיש צורך לאסוף ראיות ומידע לגבי מצבו הגופני והנפשי.

שנית, עורך הדין שלך יסייע בהכנת ראיות יעילות ומנומקות היטב. יש חשיבות רבה לפעולה מהירה לאחר פטירת המנוח, מאחר שבית המשפט נוטה להחמיר כאשר בקשת ההתנגדות לצוואה מוגשת באיחור.

נושא שלישי בעל חשיבות גבוהה הוא הסיכוי שעורך הדין יפתור את הסכסוך עוד בתקופה שלפני הגשת ההתנגדות וללא התערבות מצד בית המשפט. הימנעות ממאבק משפטי תפעל לטובת שני הצדדים, ועשוייה לחסוך זמן רב ועלויות מיותרות.

גילית פגם? עכשיו צריך לפנות לבית המשפט!

זה המקום לציין כי כל אדם רשאי להגיש התנגדות לצוואה עקב גילוי פגמים או מכל סיבה חוקית אחרת. על המתנגד להגיש את ההתנגדות תוך 14 ימים ממועד פרסום הגשת הבקשה לצו בעיתונות וברשומות. דחיית התאריך תתאפשר באישור הרשם או באישור בית המשפט.

השלב הראשון בפנייה לבית המשפט כולל ניסוח ההתנגדות בכתב, לכדי מסמך הכולל את נושא ההתנגדות והנימוקים להתנגדות – במקרה זה, תוך ציון הפגמים.

למסמך זה יש לצרף תצהיר מאומת על ידי עורך דין, התומך בטיעונים להתנגדות ולהוסיף קבלה על תשלום אגרה, טופס פתיחת הליך ומסמך ייפוי כוח במצב בו עורך דין מייצג את מגיש הבקשה.

בהמשך מגישים את בקשת ההתנגדות ללשכת הרשם לענייני ירושה. עותק אחד יוגש לבית המשפט ועותקים נוספים ינתנו לצדדים המעורבים, עותק לכל אדם שיש לו חלק בתיק. הרשם יעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה.

בשלב הבא יערך דיון בבית המשפט, בו יציג מגיש ההתנגדות עדויות ותצהירים המוכיחים את אי כשירותה של הצוואה עקב הפגמים שנתגלו וכן יצרף סיכומים לנושא ההתנגדות.

אלו יבדקו על ידי השופטים אשר יערכו דיון, שבסופו יוחלט האם הטיעונים להתנגדות לצוואה מוצקים ויש עילה מוצדקת לפסילתה. אם הוחלט על ביטול הצוואה, העיזבון יחולק לפי הוראות חוק הירושה.

בבית המשפט יבדקו פגמים בצוואה וההכרעה תיעשה בהתאם למבחני הפסיקה. כאשר מדובר בפגמים צורניים השופטים ישתמשו במבחני הפסיקה כדלקמן: אם מתעוררת שאלה לגבי החתימה ויש ספק אם היא כן חתימתו של המצווה, אזי הצוואה אינה כשירה.

מבחנים נוספים:

  • האם המצווה היה מודע לכך שהוא כותב את הצוואה
  • האם המצווה היה מודע לנכסי העיזבון
  • האם המצווה היה מודע לזהות היורשים
  • האם בעת הכתיבה המצווה היה במצב נפשי תקין ללא הזיות או לחץ נפשי

במצב בו המוריש כתב את הצוואה תחת איום או כפייה, יפעלו השופטים לביטול הצוואה בהתאם לסעיף 30 לחוק הירושה, המתייחס להוראת צוואה אשר נכתבה תחת השפעה לא הוגנת או בכפייה.

מאחר שאין בחוק הגדרה מדויקת למונח השפעה לא הוגנת, יחליט בית המשפט אם לבטל את הצוואה לאור מבחני הפסיקה הנוגעים לעצמאות המצווה, לקשריו החברתיים ולמעורבותו של צד נוסף.

אם המצווה לא היה עצמאי מבחינה מנטאלית או גופנית בעת כתיבת הצוואה, יבחנו השופטים עד כמה הוא היה תלוי בסיוע מאנשים אחרים ואם הוכח שהיו למצווה קשרים חברתיים בנוסף למטפל הצמוד, יסיקו השופטים שרמת תלותו נמוכה יחסית. השפעה בלתי הוגנת תיבחן בעיקר באמצעות בדיקת מעורבותו של צד נוסף בכתיבת הוראותיה.

בעניין פגמים וטעויות עובדתיות, השופטים יבדקו האם נפלה בצוואה טעות שבית המשפט יכול לתקן, זאת כאשר כוונת המוריש ברורה למרות הטעות או שיש לבטל ההוראה עקב טעות שאינה מאפשרת להבין במפורש את כוונת המצווה.

על המבקש לתקנה להוכיח שהצוואה לוקה בפגם, שיש קשר סיבתי בין הטעות להוראה ושרצון המצווה עדיין ברור למרות הטעות.

נושא נוסף לבדיקה הוא האם הצוואה כוללת הוראה שעל מנת ליישמה יש לבצע מהלך לא חוקי או לא מוסרי.

פסק דין בו הכריע בית המשפט בנושא זה הוא תמ"ש תל- אביב-יפו, 92990/98 ס"ג נגד מ"א, בו המצווה הורה להעביר חלקה חקלאית בבעלותו לאחת מבנותיו, כדי שתמשיך את שימוש הקרקע לחקלאות ולאחות השנייה, הורה להעביר את מחצית השווי החקלאי.

האחות שקיבלה זכות לפיצוי טענה שלאור העובדה שלמשק אין יעוד חקלאי אין זה צודק שתקבל פיצוי רק לפי הערך החקלאי.

בית המשפט קיבל את טענתה בנימוק, שהאב התכוון להעניק זכות לפיצוי רק במקרה שהמשק ישמש לחקלאות, דבר אשר לא קרה בסוף ולפיכך האחות השנייה תפוצה על ידי זו שזכתה בשטח בתוך המושב ושעליו הקימה נכס, לפי ערכו הריאלי של הנכס, כלומר שוויו במקרה שאכן היה מנוצל לחקלאות.

נושא נוסף וחשוב לבדיקה הוא האם קיימת הוראה המעניקה זכות לכותב ההוראה, לעד לכתיבתה, למשתתף בעריכתה או לבן הזוג של אחד מאלו.

המבחן שיינחה את השופטים בפסיקתם בהתנגדות המבוססת על טענה מעין זו, הוא האם הצוואה משקפת את רצונו החופשי של המוריש.

כמו כן, האם הראיות והמסמכים מעידים על כשירותו של המצווה וצלילותו בעת כתיבת הצוואה, האם לא הייתה השפעה בלתי הוגנת או תרמית מצד הזוכים בעיזבון והאם לא הייתה מצוקה גופנית או שכלית של המצווה בעת עריכת הצוואה.

לחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי בנושא צוואות וירושות!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.