...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

כל מה שרציתם לדעת על בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה הינו ערכאה של בית משפט השלום, אשר הוקמה מכוח חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה – 1995.

סעיף 1 לחוק קובע, כי " שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון רשאי להסמיך בצו בית משפט שלום מסוים לשבת כבית משפט לענייני משפחה".

מטרת הקמתם של בתי המשפט לענייני משפחה היתה יצירת ערכאה אזרחית אחת, שתרכז תחת סמכותה את כל הנושאים הקשורים לדיני המשפחה, לצד הערכאות הדתיות.

הנושאים המצויים בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה

בידי שופטי בית המשפט לענייני משפחה מסורה הסמכות לדון בתובענה אזרחית, כשעילת התביעה היא סכסוך משפחתי והתביעה הינה בין אדם או עזבונו לבין אדם ממשפחתו או העיזבון של בן המשפחה.

מלבד בסכסוך אזרחי, תחום דיני המשפחה מוכר כענף משפטי מורכב במדינת ישראל, זאת משום שהוא מערב בין המערכת האזרחית למערכת הדתית.

בתובענות בתחום המשפחה קיימת לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לדון במקרים הבאים:
תביעה למדור או מזונות, תביעה לאמהות או אבהות, תביעה בעניין החזרת קטין חטוף לרבות לפי אמנת האג, תביעה לפי חוק הבוררות, התשכ"ח – 1968 בנושא ענייני משפחה, תביעה לפי חוק קביעת גיל, התשכ"ד – 1963 ועוד.

בסוגיות נוספות קיימת סמכות לבית המשפט לענייני משפחה, אולם בהסכמת כל הצדדים המעורבים יכול גם בית הדין הדתי לרכוש סמכות בנושאים האלה: 
תביעה בענייני המעמד האישי כפי שהם מוגדרים בדברי המלך במועצה על ארץ ישראל, תביעה לפי חוק הירושה, התשכ"ה – 1965, תביעה לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962, תביעה שעניינה חלוקת רכוש בהליכי גירושין לפי חוק יחסי ממון, התשל"ג – 1973 ועוד.

לחצו כאן לקריאה בנושא: באיזו ערכאה כדאי לנהל את הליכי הגירושין?

כיצד מתנהלים הליכי גירושין בבית המשפט לענייני משפחה?

ראשית, חשוב להבין כי גירושין בפני עצמם, משמע הגט, אינם מתקיימים בבית המשפט לענייני משפחה אלא מצויים בסמכות בית הדין הדתי.

הערכאה הדתית הרלבנטית לאזרחים יהודים הינה בית הדין הרבני, המכונה בפי הציבור 'רבנות'.

הליכי הגירושין יכולים להתקיים בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה – מצב דברים המוביל ליצירת מרוץ סמכויות בין הערכאות. 

ההבדל נעוץ בכך שבית הדין הרבני מבסס את פסיקותיו על ההלכה ועל הדין העברי, בעוד בית המשפט לענייני משפחה מבסס את הפסיקה על עקרונות המשפט הישראלי שעשויים להיות שונים בחלק מהסוגיות מפאת נקודת המבט הנבדלת.

בעיני הציבור נתפס בית המשפט לענייני משפחה כערכאה אשר נוקטת בגישה ליבראלית ומתקדמת יותר כלפי נשים, ולכן עדיף לנשים להתדיין בו ולגברים בבית הדין הרבני.

אולם, קביעה זו אינה נכונה תמיד וטרם קבלת החלטה לגבי הערכאה השיפוטית בה יתקיים ההליך מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מטעם עורך דין משפחה.

לחצו לקריאה בנושא סרבנות גט

היכן נמצאים בתי המשפט לענייני משפחה ומהי עלות ניהול ההליך המשפטי?

בתי משפט לענייני משפחה פרוסים ברחבי הארץ, במקומות בהם שוכנים בתי משפט השלום.

עלויות האגרה בבית המשפט לענייני משפחה משתנות בהתאם לסוג הנושא הנדון. בהתאם, סכומי הוצאות המשפט תלויים בהחלטת בית המשפט, כמו בכל ערכאה אחרת ושכר טרחת עורך הדין נקבע, כבמקרים אחרים על פי סיכום בין הצדדים לבין עורך הדין.

קראו בהרחבה על כללי זהב לניהול הליך גירושין

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.