...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

רבנות

רבנות בישראל – מידע על בית הדין הרבני

מערכת השיפוט הרבני במדינת ישראל, היא חלק ממערך בתי הדין הדתיים:  לצד מערכת המשפט האזרחית – בתי משפט השלום , מחוזי, עליון , הוקם מערך בתי דין דתיים למתן מענה לעדות השונות.
מערך השיפוט הרבני כולל את בית הדין הרבני הגדול לערעורים בראשותו נשיא בית הדין הרבני, ובתי הדין הרבניים האזוריים.

סמכות בתי הדין הרבניים משתרעת על פניי תחומים שונים כגון חלוקת רכוש, מזונות אישה וילדים, צוואות וירושות, והיא מהווה סמכות מקבילה לבית המשפט לענייני משפחה. לעומת זאת, העניק המחוקק הישראלי לבית הדין הרבני, סמכות ייחודית בכל הקשור לענייני נישואין וגירושין.

ענייני נישואין ברבנות

ביה"ד הרבני מוסמך לדון בכל הנושאים הנוגעים לנישואין ובכללם:

אישור לעריכת חופה וקידושין
במהלך הרגיל של הדברים, מעניקה הרבנות אשר בתחום סמכותה המקומית מתגורר מי מבני הזוג , אישור לעריכת חופה וקידושין. הדבר מותנה כידוע בחתימתם של שני עדים ובהשתתפותם של בני הזוג בהדרכת כלות וחתנים. במקרים אחרים, כאשר הכלה בהריון או בטווח של 24 חודשים מעת הלידה, נדרש אישור ביה"ד הרבני לעריכת החופה והקידושין.

עיכוב נישואין
אדם הסובר, כי ישנה מניעה לנישואיו של אחד מבני הזוג – לדוגמא טענה, כי האדם האחר כבר נשוי לו – רשאי להגיש לביה"ד הרבני בקשה לעיכוב נישואין.

היתר נישואין במקרה של ספק
ביה"ד הרבני רשאי להיענות לבקשתו של אדם המתעד להינשא וליתן אישור נישואין מקום שישנו ספק – לדוג' במקרים של גיור אחד הצדדים.

אישור נישואין
כאשר נישאו בני הזוג  בחו"ל (כדת משה וישראל) ודרוש להם אישור על נישואין אלה, אין מניעה, כי יפנו אל ביה"ד הרבני לקבלת האישור האמור.

שלום בית
במקרה זה מתבקשת עזרתו של ביה"ד הרבני, לשם השכנת שלום בית בין בני הזוג. יש לשים לב, כי לא מדובר בניסיון לשלום בית במסגרת הליך גירושין ,אלא, בשלום בית במהלך הנישואין, מבלי שבני הזוג מתכננים לסיים את הנישואין ולפרק את התא המשפחתי.

ביטול נישואין
פסיקת ביה"ד הרבני לעניין ביטול הנישואין, נדרשת כאשר בני הזוג רשומים כנשואים על אף שהם מנועים מבחינה הלכתית מלהינשא זה לזה- לדוג' נישואיי כהן וגרושה. הבקשה יכול שתוגש ע"י מוסד ממוסדות המדינה הנדרש לתגמל את בני הזוג בשל מצבם המשפחתי הרשום.

ענייני גירושין ברבנות

סמכותו הייחודית של ביה"ד הרבני בענייני גירושין מיושמת בנושאים הבאים:

פתיחת תיק גירושין
תביעת גירושין יכול שתוגש ע"י אחד מבני הזוג או שניהם מקום שהם מבקשים להביא לסיום ופקיעת הנישואין.

סידורי גיטין
סידור הגט הסופי, כתיבתו ע"י הבעל ומעמד הענקתו לאישה, יערכו בביה"ד הרבני ובו בלבד. במהלך הרגיל של הדברים יתקיים הדיון לאחר הסדרת ענייניהם הממוניים של הצדדים, קביעת מזונות, משמורת והסדריי הראייה של הילדים ושאר הנושאים הכרוכים בתביעת הגירושין, בין אם באמצעות פסק דין או הסכם שקיבל תוקף פסק דין.

נושאים אלה כאמור הינם בסמכותו המקבילה של בית הדין הרבני ולא בסמכותו הייחודית, והם מותנים בכריכתם הכנה בתביעת הגירושין או בהסכמת הצדדים. במקרים אחרים, רשאי ביה"ד הרבני לקיים את סידור הגט עוד בטרם הוסדרו הנושאים המפורטים מעלה.

חשוב לציין, כי השילוב בין סמכותו הייחודית – סידור הגט –  של בית הדין הרבני הרבני וסמכותו המקבילה – המאפשרת פנייה לביהמ"ש לענייני משפחה בנושאים הכרוכים בגט – יוצר לא אחת, מרוץ סמכויות בין הצדדים מה שמסרבל את הליך הגירושין . למען קיצור ההליכים ויעילותם יש לפנות אל עורך דין מקצועי העוסק בדיני משפחה ומנוסה בהתנהלות מול מערכת השיפוט הרבני. 

רוצים לדעת עוד על סמכויות בית הדין הרבני? קראו על סרבנות גט


לחצו כאן לקריאה אודות בית המשפט לענייני משפחה

קראו בהרחבה על בחירת הערכאה להגשת תביעת גירושין
 

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.