...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

ביטוח לאומי מזונות

תפקידו של ביטוח לאומי באכיפת דמי מזונות

חוק המזונות (הבטחת תשלום), משמש ככלי בידי הזכאים לדמי מזונות בעת שהחייב אינו מקיים את פסיקת המזונות.

יש להדגיש כי החוק מציין רשימת תנאים מקדימים לזכאות, אשר בהתקיימם ישלם המוסד לביטוח לאומי לזוכה במזונות תשלום חודשי וייגבה מן החייב את שיעור המזונות שחויב בו:

ראשית, עומדת הזכאות לאישה או ילד תושבי ישראל, האוחזים בפסק דין למזונות.

לתנאי ראשוני זה, מתווספים תנאים אחרים הנוגעים למעמד התושבות של הזוכה או החייב בעת מתן פסק הדין, מצבה האישי של הזוכה במזונות לרבות גילה וכושר העסקתה, ילדים נוספים ברשות הזוכה, מבחן הכנסות ועוד.

כמו כן, לא דמי מזונות אינם נקבעים רק לאחר גירושין. פסיקה עדכנית קובעת כי ניתן גם לגבות תשלום דמי מזונות לידועה בציבור.

כיוון שכך, מומלץ להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום, טרם הגשת הבקשה למוסד לביטוח לאומי.

בקשה לתשלום על פי חוק המזונות

זכאי האוחז בפסק דין הקובע חיוב במזונות יפנה אל סניף המוסד לביטוח לאומי המצוי באזור מגוריו.

לבקשה יש לצרף עותקים של פסק הדין, מסמכים מזהים, אישורי בנק, תלושי שכר והכל כמפורט בתקנות.

עוד יש להקפיד ולצרף מסמכים ופרטים הנוגעים לחייב המתחמק מתשלום המזונות.

דמי המזונות ישולמו לזכאי החל מיום הגשת הבקשה. לעניין דמי מזונות לתקופה הקודמת להגשת הבקשה, הנושא נתון לבירורו והחלטתו של  פקיד התביעות.

קביעת שיעור דמי המזונות

סכום המזונות המשולם על ידי המוסד לביטוח לאומי הוא שיעור המזונות שנקבע בפסק הדין או הסכום שנקבע בתקנות חוק המזונות – הנמוך מביניהם.

לאחר תשלום הסכום כאמור, פונה המוסד לגביית המזונות מאת החייב. במקרה בו גבה המוסד לביטוח לאומי מהחייב את סכום המזונות המלא וסכום זה עולה על דמי המזונות ששולמו לזכאי, יועברו אליו ההפרשים לאחר הגבייה.

מעבר לכך, קובעות התקנות גורמים נוספים המשפיעים על שיעור דמי המזונות המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי.

כך למשל, משפיעות הכנסות הזכאי על שיעור דמי המזונות, כגון הכנסה מעבודה, הכנסות שלא מעבודה הכוללות הון , רכוש, קצבאות ביטוח לאומי, קצבאות חוץ וכו', גיל הילדים הזכאים למזונות, מעמדו האישי של הזכאי לאחר פסיקת המזונות ועוד.

דמי המזונות ישולמו לזכאי על ידי המוסד לביטוח לאומי כל עוד לא חל שינוי המבטל את פסק הדין או משנה את תוכנו.

החל ממועד תשלום המזונות הראשוני לזכאי, פונה המוסד לביטוח לאומי אל החייב בדרישת שיפוי.

במסגרת זו רשאי המוסד לביטוח לאומי לנוקט הליכים שונים כנגד החייב, לרבות הליכי הוצאה לפועל הכוללים הליכי הבאה ומאסר. סמכות זו מטיבה עם הזכאי ומקלה על הליכי הגבייה מאת החייב.

הפסקת תשלום המזונות

במקרים מסוימים הנקובים בחוק ובתקנות, יפסיק המוסד לביטוח לאומי את תשלום המזונות לזכאי.

  • הפסקת דמי המזונות תתכן במקרים הבאים:
  • כאשר התקבל פסק דין המבטל את דמי המזונות המבוקשים
  • בנסיבות בהן הוצאו זכאים מאת בעל משמורת על הילדים
  • במקרה בו עולה הכנסת הזכאי על נקודת איפוס הגמלה שנקבעה בתקנות
  • כאשר נפתחו הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב שלא באמצעות המוסד לביטוח לאומי
  • בעת שינוי סטטוס התושבות של הזכאים
  • במקרה בו החייב עבר להתגורר עם הזכאי

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

זכאי לדמי מזונות על פי פסק דין אשר החלטת המוסד לביטוח לאומי בדבר הזכאות לדמי מזונות או שיעורם אינה מקובלת עליו רשאי להגיש ערעור לבית הדין לעבודה.

יש לשים לב כי הגשת הערעור מוגבלת לשישה חודשים מיום קבלת החלטת המוסד לביטוח לאומי.

בנושא זה, כמו גם בנושאים אחרים הכרוכים בתשלום מזונות על ידי המוסד לביטוח לאומי, מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי לשם הבטחת יעילות הטיפול ומימוש הזכויות.

זקוקים לעזרה בנושאי מזונות?
פנו לקבלת 
יעוץ משפטי מקצועי עוד היום!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.