...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

תנאים מקדימים

הסעיפים העוסקים בנושא הגשת התנגדות לביצוע צוואה הנם סעיף 67 וסעיף 67א לחוק הירושה, התשכ"ה 1965.

כדי להתנגד לביצוע צוואה יש לעמוד בכמה תנאים מקדימים ועקרוניים, עליהם נרחיב ונפרט בסקירה שלפניך.

כבכל מקרה אחר הנוגע לדיני המשפחה, אנו ממליצים בחום להקדים ולהתייעץ עם עורך דין מנוסה, שכן בסופו של יום, כל מקרה נבחן לגופו וחשוב לבחון את הרציונל שבהגשת התנגדות באמצעות איש מקצוע מנוסה

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י: 052-2226699

שיהוי – על מנת להתנגד לצוואה יש להגיש את ההתנגדות במועד שנקבע על ידי רשם הירושות. הגם שהחוק קובע כי פרק הזמן שיינתן להתנגדות יהיה שבועיים לכל הפחות, ניתן להגיש התנגדות גם כאשר חולף פרק הזמן, אך בנסיבות בהן הוגשה התנגדות בשלב מאוחר, ניתן להעלות טענת נגד בדבר שיהוי.

כאשר מוגשת התנגדות לאחר פרק הזמן שנקבע על ידי רשם הירושות, על בית המשפט לדון בשני תנאים בגינם תידחה טענת השיהוי.

התנאי הראשון הוא האם השתנו נסיבות או הוצגו ראיות חדשות בגינן הוגשה ההתנגדות והתנאי השני הוא האם יש בשיהוי התנהגות חסרת תום לב או ניצול הליכים לרעה.

דוגמא לכך ניתן למצוא בהליך ת"ע חיפה 39535-07/11 א.ד.פ. נגד עיזבון המנוח צ.א. שם הוגשה התנגדות בשיהוי של חמישה חודשים בשל נסיבות משפחתיות ואישיות.

בית המשפט דחה את ההתנגדות משום שהמבקשת לא עמדה בתנאי הראשון, לפיו לא היו ראיות חדשות שלא היו ידועות בזמן אמת.

עילה – המתנגד לקיום צוואה צריך שתהיה לו עילה. לא די בהתנגדות לצורך התנגדות, אלא יש להציג פגם ממשי בביצוע הצוואה, בעת כתיבתה או באי מילוי הוראות החוק בעת ביצוע הצוואה.

לדוגמא, אדם המתנגד לביצוע צוואה רשאי להתנגד אם קיים חשש שהצוואה נכתבה תחת כפייה או במקרה והצוואה זויפה.

דוגמא לכך ניתן למצוא בהליך ת"ע חיפה 4960/07 עיזבון המנוח י.פ נגד  ג. א. ואח' שם ביטל בית המשפט לענייני משפחה צוואה, לאחר שילדי המנוח התנגדו לקיומה.

טענתם הייתה כי יש פגם והשפעה לא הוגנת משום שלא יעלה על הדעת שאלמנת המנוח קיבלה את כל הרכוש אך משום מה ילדיו לא קיבלו מאומה.

בית המשפט פסק לאחר שמיעת ראיות כי אכן הייתה השפעה לא הוגנת וביטל את הצוואה.

ראיות – על המתנגד לביצוע צוואה חל הנטל הראייתי להוכיח את הסיבה בגינה מתבקש ביטול הצוואה. מנגד, על הצד המשיב להתנגדות קיים הנטל להוכיח כי הצוואה היא תקינה.

בית המשפט העליון בהליך ע"א 493/83 ערפאת טהא אבו סנינה נגד טהא אבו סנינה ואח', קבע את ההלכה המשפטית לפיה נטל ההוכחה המוטל על המבקש אינו רק לעניין אמיתות הצוואה, אלא גם לעניין גמירות דעתו של המוריש, כי מסמך מסוים ישמש כצוואה בדבר חלוקת רכוש המוריש לאחר מותו.

מעמד המעוניין בדבר – החוק קובע כי כל אדם המעוניין בדבר יכול להתנגד לביצוע צוואה. האמנם? לא בהכרח.

כבר בשנות השישים פסק בית המשפט כי צוואה היא אמנם עניין חפצי שתקף לכולם אך אין בכך כדי לפתוח את שערי בית המשפט. משמע, כי מי שמבקש להתנגד לצוואה צריך להיות אדם שיש לו זכות בצוואה או בנכסיה או אדם שיש לו טעם סביר לצפות לדבר מה מהצוואה. המעוניין בדבר תקף גם לנושה של העיזבון ואפילו לנושה של יורש העיזבון.

דוגמא לכך, הוא נושה בעל זכות ישירה על נכסי המוריש מכוח חוב מוכר. דוגמא נוספת היא קרוב משפחה שעשוי להיות מוזכר בצוואה ולכן עשויה להיות לו ציפייה להנאה ממנה, בין אם הוא מקורב או יורש על פי דין אשר הוצא מהצוואה.

דוגמא לאמור ניתן למצוא בהליך רע"א 3154/94 עאסי נגד עאסי, בו נקבע כי התנגדות לביצוע צוואה צריכה להתבסס על מסד עובדתי שיש בו כדי להראות כי הזכות הישירה או העקיפה של המתנגד עשויה להיפגע.

סעדים רצויים – המתנגד לביצוע צוואה צריך לטעון לסעד מסוים. לא די בכך שתוגש התנגדות אלא יש להבהיר מהו הסעד המתבקש כתוצאה מההתנגדות לקיום הצוואה.

ניתן לבקש כי הצוואה תבוטל כליל ומנגד ניתן לבקש להוסיף יורש לצוואה או לערוך חלוקה אחרת בצוואה. התנגדות אפקטיבית לביצוע צוואה צריכה לכלול סעד אופרטיבי.

כך לדוגמא בהליך ע"מ באר שבע 140/99 ש.מ. נגד ד.ע, בית המשפט לענייני משפחה קיבל התנגדות לקיום צוואה בשל כשלים בעשייתה וזאת בטענה כי המנוחה נישלה את בן אחותה בצוואה שנערכה כחודש לפני מותה, שסתרה צוואה קודמת.

הצוואה החדשה נכתבה כתוצאה מהשפעה בלתי הוגנת של המערערת בתיק זה, אשר הכירה את המנוחה רק חודשים ספורים לפני מותה. בית המשפט קיבל את הטענה בדבר השפעה בלתי הוגנת והחלטה זו אומצה גם בערעור.

פגם או טעות – סעיף 30ב לחוק הירושה מתייחס למצב בו נטען כי נעשתה טעות עובדתית בצוואה. הטעות יכולה להיות כאשר לא ניתן לדעת בוודאות מה עורך הצוואה מצווה או כאשר ניתן היה לדעת מה עורך הצוואה כן היה מצווה לולא הטעות.

על המבקש לתקן צוואה, חלה חובת ההוכחה שאכן נפלה טעות. עליו להוכיח כי יש קשר בין ההוראה בצוואה ובין הטעות ולהוכיח בוודאות כי רצון המצווה נפגע עקב הטעות. במידה ונמצא פגם מהותי אזי קמה עילה לבטלה והירושה תתקיים על פי דין ולא כדבר הצוואה.

איזה דין תקף ובאיזו ערכאה תידון ההתנגדות?

את ההתנגדות לביצוע הצוואה יש להגיש כתצהיר בכתב, לידיו של רשם לענייני ירושה ולספק עותקים לכל הנוגעים בדבר כולל עותק לבית המשפט לענייני משפחה וזאת תוך שבועיים, ממועד פרסום הבקשה לצו ברשומות ובעיתונים. במקרים חריגים יבחר הרשם לשנות או לאחר את המועד.

על החלטות בית משפט לענייני משפחה ניתן לערער בזכות לבית המשפט המחוזי.

ירושות המתבררות בפני בית משפט לענייני משפחה בהתאם לדין ולחוק הירושה, יתקיימו ככלל בדלתיים סגורות, אלא אם מדובר בסכסוך ירושה שלא במסגרת משפחתית.

ההתנגדות תכלול טופס פתיחת הליך, קבלה המעידה על תשלום האגרה, נושא ההתנגדות  ונימוקים רלוונטים, ייפוי כח ותצהיר חתום על ידי עורך דין, המאמת ותומך בתוכן המועלה בכתב ההתנגדות, מסמכים עליהם מתבססת ההתנגדות. 

תנאים מקדימים ונקודות למחשבה – מילות סיכום

על המתנגד לביצועה של צוואה להתנגד במועד אשר נקבע ורק במידה והוא אדם שיש לו זכות לרווחים ממנה ובעל קשר ישיר לצוואה.

ישנם סעדים שונים בדיני ירושה כך שהתנגדות לביצוע צוואה נועדה להתמודד עם מקרים יחודיים. בנוסף התנגדויות לצוואה לא נועדו לעיכוב בשל חוב כספי לאדם זר, לכן יש לבחון היטב את הסעד שבגינו מתבקשת ההתנגדות.

פעולה שקולה בהגשת התנגדות לצוואה עשויה להביא לתוצאות טובות, אך מנגד היא עלולה לגרור סחבת והוצאות רבות.

כפי שציינו, הדרך הנכונה, השקולה והבטוחה להגשת התנגדות כאמור מתחילה בקבלת יעוץ משפטי מקיף, באמצעות עורך דין בעל ניסיון בענייני צוואות.

לקבלת יעוץ משפטי אישי בענייני צוואה ליחצו כאן!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.