...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

חסכון פנסיוני

בבואם של בני זוג להיפרד זה מזו, ניצבת בפניהם, בדרך כלל, סוגיית פירוק השיתוף בנכסיהם. לא אחת, אחד הנכסים המשמעותיים ביותר – מבחינת שיעורם, אך לא פחות, גם מבחינת הביטחון הכלכלי, אשר נכס זה אמור לספק לכל אחד מבני הזוג, בצאתו לגמלאות – הוא החיסכון הפנסיוני, שנצבר לזכות אחד מהם או לשניהם; כאשר ע"פ הדין, מהווים חסכונות אלה נכסים משותפים בני חלוקה.

בחודש פברואר 2015 נכנס לתוקף "החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014" (להלן: "החוק").

מטרת חוק זה היא לחולל שינוי בהסדרת והבטחת זכויותיהם של בני זוג פרודים ו/או גרושים, בקצבאות הפנסיה והפיצויים של בני זוגם, מהם נפרדו ואשר עימם חלקו תקופות חיים משותפים.

ע"פ החוק, קרנות הפנסיה למיניהן (בין קרנות פנסיה צוברת ובין פנסיה תקציבית) לפעול באופן כזה שחלקו של בן הזוג לשעבר של העמית יובטח; באופן שחלקו הנקוב בפסק דין (כפי שיפורט להלן) יופקד בחשבון נפרד מחשבונו של העמית ויצא מידיו ומשליטתו של האחרון.

על-מנת לסבר את האוזן, יצוין, כי בפנסיה התקציבית נקבע החלק באחוזים ואילו בפנסיה צוברת ניתן לנקוב בסכום.

יודגש, כי חוק זה חל על חסכון לפנסיה בלבד, בין תקציבית ובין צוברת, וכן, על הזכות הצבורה לכספי פיצויים ו/או לדמי מחלה; הבראה; מענק יובל וכיוצ"ב, זכויות סוציאליות המגיעות לעובד מהמעביד, אך אינו חל על כספים שנצברו בקרנות השתלמות ובקופות גמל שאינן פנסיוניות.

לגבי כספים שנצברו בקרנות השתלמות ובקופות גמל שאינן פנסיוניות – יש לקבוע מהו שיעור חלקו היחסי של בן הזוג לשעבר והאחרון זכאי להטיל עיקול על חלקו זה אצל הגוף המשלם (ורצוי שיעשה כך) ולהיפרע את חלקו ישירות מהגוף המשלם במועד הגימלה של הקרן הספציפית.

יודגש, כי על-מנת לצלוח את ההליך ביעילות, רצוי ואף מומלץ להתייעץ עם עורך דין שרון סגל, הבקיא בנושאים האמורים.

על-מנת להגיע למצב כאמור, יש לפעול כדלקמן:

1. ראשית, יש לדאוג לכך, שייערך חישוב מתאים שייקח בחשבון וישקלל את תקופת צבירת הפנסיה ואת תקופת החיים המשותפים של בני הזוג; וכפועל יוצא מחישוב זה, מתקבל אחוז או חלק מסוים קבוע, המהווה את חלקו של בן הזוג לשעבר בצֶבֶר זכויות  הפנסיה של בן הזוג העמית. רצוי מאוד, שחישוב זה ייערך ע"י אקטואר.

לדוגמה: לאיש קיימת קופת גמל, אותה החל לצבור עוד מלפני הנישואין, נניח – 5 שנים קודם לנישואין ותקופת החיים המשותפת – ממועד הנישואין ועד למועד הפרידה – היא בת 20 שנה; כפועל יוצא, תקופת הצבירה בקרן (עד למועד הפרידה) – 25 שנים, מתוכה, כאמור תקופת חיים משותפת בת 20 שנים.

השיעור המשותף עומד על שיעור של  20/25 = 80%.

לאישה מגיע, איפוא, 40% = (80/2) מהסכום שנצבר לזכות הבעל בחסכון הפנסיוני שלו, עד למועד הפרידה; ובהתקיים התנאים שיפורטו להלן, תפריש קרן הפנסיה של הבעל חלק זה דלעיל, לחשבון נפרד, לזכות האישה (זה יהיה חשבון שלא ניתן עוד להפריש אליו תשלומים / פרמיות נוספות).

קופה זו תעמוד לזכותה של האישה והיא תפרע לידיה רק לכשיגיע מועד הפרישה של הבעל לשעבר.

2. שנית, צריך וחיוני ביותר לדאוג לפסק דין, מבית הדין הרבני או ביהמ"ש לענייני משפחה, אשר בו ינקבו ויצוינו במפורש, הפרטים הבאים:

  • הערכאה שנתנה את פס"ד; שמות הצדדים ומספרי הזהות שלהם.
  • מועד הפירוד בין בני הזוג לשעבר.
  • משך תקופת חייהם המשותפים.
  • שיעור החלק מתוך צֶבֶר כספי הפנסיה והפיצויים, אשר יועבר לבן הזוג לשעבר.

3. על בן הזוג לשעבר, קרי בן הזוג הזכאי, להגיש את פסק הדין המתאים דלעיל לגוף המשלם בהקדם ולמלא טפסי בקשות הרישום המתאימות (ראה סעיף 3 לחוק).

4. משהוגשה בקשה לרישום פסק הדין, על הגוף המשלם לרשום מיד הערת אזהרה זמנית על כספי הפנסיה. זאת בתנאי שפסק הדין עומד בקריטריונים המפורטים לעיל.

יצוין, כי היה ופס"ד איננו עומד בקריטריונים הנ"ל, יודיע הגוף המשלם לצדדים כדי שיפעלו לתיקונו.

היה ופס"ד אכן עומד בקריטריונים, יודיע על כך הגוף המשלם, לשני הצדדים תוך 14 יום, ואם לא תתקבל התנגדות תוך 45 ימים – תהפוך הערת האזהרה לקבועה וחלקו של בן הזוג הזכאי יועבר לקופה נפרדת על שמו.

ייאמר מיד, כי חלקו של בן הזוג הזכאי לא יכול לעלות על 50% מצֶבֶר הזכויות הקיים לעמית, במועד הפרידה. זאת כדי למנוע מצב שבו בן הזוג החוסך/העמית יוותר ללא די זכויות פנסיה למחייתו, לאחר צאתו לגמלאות.

כמו כן, שיעור חלקו של בן הזוג הזכאי חייב להיות קבוע ואחיד, הן לגבי מרכיב הפיצויים והן לגבי מרכיב התגמולים. יובהר, כי בני זוג יכולים אומנם להסכים על חלוקת החיסכון הפנסיוני שלא בהתאם לחוק. אך, במקרה כזה החלוקה לא תתבצע באמצעות הגוף המשלם, עפ"י חוק זה (סעיף 29(ב) לחוק).

נוכח האמור לעיל, כל עוד לא הופרש חלקו של בן הזוג הזכאי, בקופה נפרדת על שמו, בן הזוג החוסך יהיה מנוע מלבצע פעולות בחשבונו (משיכה, ניוד, נטילת הלוואה וכיוצ"ב).

חשוב עוד לציין, כי הוראות חוק זה ובכלל תשלום קצבת שארים לבת הזוג לשעבר, עשויות לחול גם על הסכמי גירושין ופס"ד שכבר אושרו וניתנו קודם לתחולת החוק.

זאת בהתקיים שני תנאים בסיסיים: (ע"פ סעיף 30 לחוק), האחד: שבן הזוג החוסך לא נפטר לפני יום תחילת החוק (06.02.15); והשני: "שביהמ"ש או ביה"ד שנתן את פס"ד, קבע ביום התחילה או לאחריו, כי משך התקופה המשותפת הוא 120 חודשים לפחות (10 שנים לפחות)".

כפועל יוצא מכך, מומלץ ונכון שבני זוג לשעבר הזכאים לחלקם בפנסיות של בן הזוג האחר, יפעלו ע"פ פסקי דין שניתנו קודם לתחילת החוק, אם יפנו לביהמ"ש ו/או לביה"ד, בהתאמה, בבקשה מתאימה לתיקון פס"ד, באופן שיעלה בקנה אחד עם דרישות החוק החדש, כמפורט לעיל.

לאחר מכן, על בני הזוג לדאוג לרישומו של פס"ד המתוקן על פי חוק זה, אצל הגוף המשלם. נוכח האמור לעיל, ועל מנת לצלוח את ההליך ביעילות, רצוי ואף מומלץ לפנות ולהתייעץ באופן אישי עם עורך דין מנוסה בכל הנוגע לפירוק שיתוף.

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.