...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

צריך אקטואר?

חלקו של האקטואר בחלוקת הרכוש המשותף

אקטואר הינו איש מקצוע אשר מתמחה במדע האקטואריה. מדע זה עוסק בחישוב הסתברויות לעלויות של סיכונים עתידיים הכרוכים באי וודאות, לפי מודלים מתמטיים, סטטיסטיים, וכלכליים.

מקצוע האקטואר נחלק לשלושה תחומי התמחות:

(א) תחום ביטוח החיים, פנסיה ובריאות – תוך התמחות בנושאי נכות, תוחלת חיים, וסיכויי תמותה.

(ב)  תחום הביטוח הכללי – תוך התמחות בתחום ביטוח הרכוש וניהול סיכונים פיזיים.
 
(ג) תחום הפיננסים – תוך התמחות בשוקי הון ואפיקי השקעה בסביבה של חוסר וודאות.

לימודי האקטואריה מיועדים בד"כ לבעלי תואר ראשון בתחום שהינו רלוונטי, כגון: ביטוח, כלכלה, מנהל עסקים, סטטיסטיקה, ראיית חשבון, מתמטיקה, הנדסת תעשייה וניהול וכיו"ב.

עם זאת, בחלק מהמכללות גם בוגרי תואר ראשון בתחומים אחרים יכולים להתקבל ללימודים, אך זאת בכפוף להשלמת מספר קורסי בסיס בתחום.

לעיתים נדרשים המועמדים גם לעבור בהצלחה ראיון אישי, כתנאי לקבלתם ללימודים.

בנוסף, על בוגרי לימודי האקטואריה לעבור  את המבחנים של האגודה האקטוארית בישראל ולעמוד בכל  דרישות ההסמכה של האגודה, כדי להצטרף אליה כחברים מן המניין.

אקטואר בהליכי גירושין וחלוקת רכוש

שירותיו של האקטואר הינם חיוניים במסגרת הליכי גירושין לצורך הערכת שווי רכושם של בני זוג לשם חלוקתו ההוגנת ביניהם, וזאת במיוחד כאשר לא נערך ביניהם הסכם ממון, אשר מסדיר בצורה מפורטת את אופן חלוקת רכושם.

הערכת שווי רכוש בני הזוג רלוונטית בין אם חלוקת הרכוש נעשית לפי הלכת השיתוף, לגבי בני זוג שנישאו לפני 1.1.1974, ובין אם היא נעשית במסגרת הסדר איזון משאבים, לגבי בני זוג שנישאו לאחר מועד זה.

תפקידו של האקטואר במסגרת הליכי הגירושין הינו להקפיד לבצע את הערכת שווי נכסי בני הזוג באופן הוגן, אשר לא יקפח חלילה אף אחד מבני הזוג.

לשם כך פועל האקטואר בדרך כלל תוך שיתוף פעולה עם עוה"ד או המגשרים המעורבים בהליך הגירושין, ככל שישנם כאלה, והכל במטרה להביא לפרידה הוגנת ונטולת חיכוכים מיותרים בין בני הזוג.

כיצד מתבצעת חוות דעת אקטוארית?

במסגרת תפקידו עורך האקטואר חוות דעת מקצועית, אשר כוללת הערכה כספית הן של שווי כל הנכסים אשר בבעלותם של בני הזוג, והן של התחייבויותיהם, וזאת לצורך חלוקת הרכוש המשותף, קרי: נכסים בניכוי התחייבויות, באופן מאוזן בין שני בני הזוג.

לשם כך, על האקטואר להיות בעל ידע עמוק בסוגיות מיסוי, פנסיה, ביטוח, חישובי ריבית, הסתברויות תמותה ונכות, הזכויות הסוציאליות שניתנות במסגרת מקומות העבודה של בני הזוג, מצב החקיקה העדכנית ושינויי חקיקה צפויים ועוד.

במסגרת נכסי בני הזוג, נכללים נכסים מסוגים שונים, כאשר את חלקם קל יחסית לאמוד, ואילו לגבי חלקם האחר נדרשת כבר מומחיותו של האקטואר.

נכסים שיחסית קל להעריך את שווים, הינם, לדוגמא, נכסי מקרקעין ורכבים, מאחר שניתן להעריך את שווים בהתאם למחיר לפיו ניתן למכרם בשוק החופשי.

לעומת זאת, נכסים שלגביהם נדרשת מומחיותו של האקטואר, הינם בעיקרם נכסים נזילים-עתידיים, אשר אינם ניתנים בהכרח לפדיון בפועל במועד פרידת בני הזוג, ואף ממשיכים לצבור כספים לאחר מכן.

המדובר, למשל, בהשקעות בניירות ערך, זכויות פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות וכדומה.

במקרה כזה על האקטואר לערוך חישוב מהוון של שוויים העתידי של נכסים אלו.  

נכסים נוספים שנדרשת לגביהם מומחיות לצורך הערכת שווים הינם נכסי קריירה ומוניטין של העסק ו/או המוניטין האישי של בן הזוג.

במסגרת התחייבויותיהם של בני הזוג, עורך האקטואר אומדן של הלוואות בני הזוג, משכנתא, התחייבויות בכרטיסי אשראי, וכד'.

חובות כספיים שנצברו על ידי שני בני הזוג יחדיו במהלך חיי הנישואים ולצרכי השימוש של שניהם, ייחשבו כחובות של שניהם, גם אם הם נרשמו רק על שם אחד מבני הזוג.

משקלה של חוות הדעת האקטוארית בהליכים

מינוי האקטואר במסגרת הליכי הגירושין, יכול להתבצע בהסכמת שני בני הזוג יחדיו, מיוזמתם או מיוזמת בית המשפט, או כאשר כל אחד מהם ממנה לו אקטואר משלו.

במקרה האחרון, במידה ומתקבלות שתי חוות דעת אקטואריות אשר סותרות זו את זו, נוהג בית המשפט לענייני משפחה לעתים למנות מומחה אקטואר מטעמו, אשר יכריע בין שתי חוות דעת אלו, או שיכתוב חוות דעת משלו במקומן.

בכל מקרה, עקרונית, מעמדה של חוות הדעת האקטוארית בפני בית המשפט הינו כשל המלצה בלתי מחייבת בלבד, ובית המשפט רשאי לקבלה, במלואה או בחלקה, או לדחותה.

יחד עם זאת, בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה מקובל כי בית המשפט יסטה מחוות הדעת רק במקרים חריגים בהם קיימים טעמים נכבדים ובעלי משקל ממשי המצדיקים זאת.

לדוגמא, כאשר האקטואר פעל בחוסר סמכות, או בחוסר אובייקטיביות,  או בניגוד לכללי הצדק הטבעי, או כאשר נפלה "שגיאה גסה" בחוות דעתו, וכיו"ב.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר בנושא חלוקת רכוש!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.