...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

סעדים זמניים

סעדים זמניים בהליך הגירושין

סעדים זמניים הינם צווים המאפשרים לצדדים המעורבים בתהליכי הגירושין הטלת סנקציות, מגבלות או ניצול זכויות עד לסיום בירור התביעה, על מנת להבטיח את שמירתו של המצב הקיים והקפאתו בטרם הגשת התובענה, וכמו כן להבטיח שפסק הדין העתידי אכן יהיה בר מימוש.

סעדים זמניים ניתנים על ידי ערכאה שיפוטית כגון בתי הדין הרבניים או בית המשפט לענייני משפחה, וכוללים מגוון של הוראות כגון: צווי עיקול, צווי מניעה, צווי עיכוב יציאה מן הארץ, צווי הגנה וכדומה.

על מנת לפנות לבית המשפט ולקבל סעד זמני חשוב להיות מיוצג על ידי עורך דין מנוסה בדיני משפחה, מהסיבות שנפרט בכתבה הבאה.

מתי עולה הצורך בבקשת סעד זמני?

ישנם מגוון רחב של מצבים לפני הגירושין או במהלך הדיון בבית המשפט בהם עולה צורך בבקשת סעד זמני לטובת אחד הצדדים, כשאחד המצבים השכיחים הוא החשש מפני הברחת הרכוש המשותף.

הברחת רכוש יכולה להתבטא במכירת נכסים ורכוש משותף, מתן או נטילה של הלוואות פיקטיביות, חלוקת מתנות לקרובי משפחה, פדיון ביטוחי מנהלים ותוכניות חסכון ועוד.

קיראו בהרחבה על: הברחת נכסים בהליך גירושין

תרחיש נפוץ נוסף הוא בריחתו של בן הזוג מהארץ מיד עם קבלת התביעה לגירושין, כשיתרה על כך הוא החשש הכבד שבן הזוג יקח את הילדים איתו ללא הודעה מוקדמת.

נסיבות נוספות בהן עולה הצורך בבקשת סעד זמני הן כאשר אחד מבני הזוג הינו אלים, כשמטרתו של צו ההגנה היא יצירת הפרדה וריחוק במהלך הגירושין על מנת למנוע פגיעה בצד המבקש את הצו.

סוגי הסעדים הזמניים

צו עיכוב יציאה מן הארץ

צו לעיכוב היציאה מן הארץ משמש לנסיבות בהן עולה חשש ממשי כי אחד מקרב בני הזוג עלול מייד עם קבלת פסק דין אשר ניתן לרעתו או עם קבלת התביעה לגירושין לעזוב את הארץ.

נשים רבות מסתייעות בסעד זה למניעת היוותרותן עגונות והבטחת המזונות. כמו כן נועד הצו למנוע את האפשרות כי אחד מבני הזוג ייקח את הילדים המשותפים ויימלט עימם לחו"ל. צו לעיכוב היציאה מן הארץ במקרה זה יהיה גם עבור הילדים.

התנאים לקבלת צו עיכוב יציאה מן הארץ – צו עיכוב יציאה מן הארץ הינו כלי קיצוני, מאחר והצו עשוי להוביל לנזקים משמעותיים לבן הזוג שהצו הוצא נגדו ובעיקרם הגבלת חופש התנועה.

על כן התנאים שעל פיהם יתקבל צו לעיכוב היציאה מן הארץ הינם חשש מבוסס שהוביל לבקשה, תום הלב וניקיון הכפיים של התובע את הסעד הזמני, ומאזן הנזקים הצפויים לכל אחד מן הצדדים בסכסוך במידה וצו עיכוב היציאה מן הארץ מתקבל או נדחה.

מתי מומלץ לבקש את צו עיכוב היציאה מן הארץ? את צו עיכוב היציאה מן הארץ יש לבקש במהלך התביעה, כשבמקרים חריגים ניתן לבקש את הצו עוד בטרם החלו ההליכים המשפטיים, כשתוקפו של הצו מותנה בהגשת התביעה תוך שבוע ממתן הצו או בכל מועד אחר בהתאם לשיקוליו של בית המשפט.

הפרוצדורה להגשת הבקשה לצו עיכוב יציאה מן הארץ – הפנייה לבית המשפט בבקשה להוצאתו של הצו לעיכוב היציאה מן הארץ צריכה להתבצע בכתב, ולכלול תצהיר ובו מפורטות עובדות המקרה עליהן נסמכת הבקשה.

אל התצהיר יש לצרף תמצית ממרשם האוכלוסין שכולל את שמו של הצד, שם משפחתו גם באותיות לטיניות, וכן את כתובתו, תעודת הזהות או כל פרט אחר שעשוי למנוע טעות בזיהוי. חשוב שהתצהיר יכלול כל נתון או פרט המחזק את היותו של החשש כן ורציני.

שיקולי בית המשפט בעת הדיון בבקשה לצו עיכוב יציאה מן הארץ – בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת צו לעיכוב היציאה מן הארץ במידה ושוכנע על בסיס הראיות שהינן מהימנות לכאורה, כי אכן קיים חשש סביר שהנתבע עלול לצאת מן הארץ לתקופה ממושכת או לצמיתות, וכי והדבר עשוי להכביד על קיום ההליך או ביצוע פסק הדין.

במידה והמשיב הינו תושב חוץ ינתן הצו בנסיבות חריגות בלבד.

ערעור על החלטה לעיכוב יציאה מן הארץ – הצו לעיכוב היציאה מן הארץ תקף למשך שנה אחת מיום שבו הומצא לידיו של האדם שכנגדו הוצא הצו.

יחד עם זאת רשאי ההורה שנגדו הוצא הצו להגיש ערעור לבית המשפט, שבו הוא מפרט את השיקולים לערעורו.

באופן עקרוני מנוע האדם שכנגדו הוצא הצו לצאת את הארץ, אך בנסיבות מסוימות מאפשר לו בית המשפט לצאת לחו"ל לאחר הפקדת ערבויות.

צו עיקול זמני

צו עיקול זמני נועד למנוע ולסקל כל פעולה של הברחת רכוש מצד אחד מבני הזוג, ולמנוע מבן הזוג הנתבע לקבל את חלקו באמצעות העלמת כספים מחשבון הבנק, מכירת רכוש משותף, הענקת מתנות לבני משפחה, הלוואות פיקטיביות וכדומה.

התנאים לקבלת צו העיקול הזמני – ניתן לבקש את צו העיקול הן מבית המשפט לענייני משפחה והן מבית הדין הרבני.

התנאים המרכזיים הם ההוכחה כי למבקש את צו העיקול יגרם נזק חמור בנסיבות שבהן הבקשה לצו עיקול תידחה, כשהנזק העתידי חמור יותר מהפגיעה בצד השני במידה ויאושר צו העיקול כסעד זמני.

תנאי נוסף הוא הראיות לסיכויים גבוהים לקיום עילת התביעה.

התנאי השלישי הוא ההוכחה כי הבקשה נעשתה בתום לב ולא על מנת לפגוע בצד שכנגד. בית המשפט רשאי לצוות כי המבקש את הצו יפקיד ערובות בהתאם לשיקול דעתו.

מתי מומלץ לבקש את צו העיקול הזמני – מומלץ לבקש את צו העיקול מבית המשפט, ההוצאה לפועל או מבית הדין הרבני כבר בתחילת ההליכים וללא ידיעתו של בן הזוג, עד מתן הצו ורישומו בכל הגופים הרלוונטיים.

הפרוצדורה להגשת הבקשה לצו עיקול זמני – הפרוצדורה להגשת הבקשה לצו העיקול זמני נעשית כמו בהגשת בקשה הנוגעת לכל סעד זמני אחר.

יחד עם זאת ישנן נסיבות בהן ניתן לבקש בעל פה את צו העיקול. חשוב להדגיש כי קיימת בחוק רשימת נכסים הפטורים מעיקול. את הבקשה ניתן להגיש במעמד צד אחד בלבד.

שיקולי בית המשפט בעת אישור או דחיית הבקשה לצו עיקול זמני – בית המשפט ישקול את הבקשה והראיות להטלת צו עיקול זמני, את תום הלב של מבקש הצו ואת מאזן הנזקים וההכבדה הצפוי בעקבות היענות לבקשה או דחייתה.

במידה וניתן צו עיקול, מודיע בית המשפט למחזיקים בנכסי המשיב (כגון הבנק) על הטלת העיקול, כאשר המחזיק בנכס נדרש להשיב בכתב אם הנכסים של המשיב אכן בידיו, ואם המחזיק בנכס מתעתד לבקש את ביטול הצו.

בקשה לביטול צו העיקול הזמני – אדם שהוטל עליו צו עיקול רשאי להגיש בקשה לביטול העיקול או לחלופין להגיש בקשה להמרתו של העיקול. את הבקשה לביטול או המרת העיקול יש להגיש תוך 30 יום מיום המצאת הצו, תוך המצאת נימוקים לבקשה. בעלי הדין בעניין יוזמנו לדיון תוך שבוע מהיום בו הוגשה הבקשה לביטול הצו.

צו הגנה או צו הרחקה

צו הגנה נועד להרחקת בן הזוג / אב אלים. הצו יוצר הפרדה וריחוק בין הגורם האלים לבין לצד שנפגע. בית המשפט רשאי לדרוש ערבות מהצד האלים להבטחת קיום הצו.

הצו עשוי לכלול מגוון איסורים כגון איסור כניסה או התקרבות אל דירה, איסור נשיאת נשק, איסור הטרדה ועוד.

התנאים המאפשרים קבלת צו הגנה הרחקה – ניתן להוציא צו הגנה במספר מקרים בהם אדם אשר נקט באלימות פיזית או מילולית ואיומים כנגד בני משפחתו, או ביצע עבירת מין באחד מבני משפחתו, וכן בנסיבות נוספות כגון כליאת שווא, התעללות נפשית מתמשכת או התנהגות אשר מרמזת כי האדם מהווה סכנה מוחשית לבני משפחתו, ואינה מאפשרת להם לנהל חיים תקינים סבירים.

הפרוצדורה להגשת הבקשה לצו הגנה הרחקה – את הבקשה לצו הגנה ניתן להגיש בבית משפט השלום או בבית המשפט לענייני משפחה.

על המבקש למלא טופס בקשה לצו הגנה בבית המשפט, כאשר עוד באותו היום מזומן המבקש אל השופט שקובע במעמד צד אחד האם הנסיבות מצדיקות צו הרחקה או צו הגנה. צו זה הינו זמני וראשוני, והשופט קובע תאריך לדיון בנושא במעמד שני הצדדים, על מנת לאפשר לצד שכנגד להגן על עצמו.

שיקולי בית המשפט להחלטה בבקשה – בנסיבות של אלימות מילולית או רגשית ושאיננה פיזית, צו ההגנה ינתן לרוב לאחר שהצד האלים לא שעה לאזהרות שקדמו להוצאת הצו. בית המשפט לענייני משפחה יעתר לבקשה כל עוד הוגשה בסמוך לאותו האירוע האלים, והשופט נוכח כי קיים חשש סביר לאלימות כנגד הצד הפגוע.

צו ההגנה עשוי להינתן במעמד צד אחד בלבד, זאת בתנאי שתוך פרק זמן של שבוע מהיום שבו ניתן יתקיים דיון במעמד שני בני הזוג.

ערעור על החלטה למתן צו הגנה – בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה משנת 1991, ניתן לערער על ההחלטה הנוגעת לצו ההגנה, שניתנה בבית המשפט לענייני משפחה או בבית משפט השלום, רק בבית המשפט המחוזי באמצעות דן יחיד. צו ההגנה ניתן לפרק זמן של עד שלושה חודשים, כאשר ניתן להאריכו מידי פעם עד לפרק זמן מרבי של שנה.

צו מניעה זמני

צו מניעה הינו ביטוי כללי המאגד בתוכו מגוון סעדים שתכליתם העיקרית היא מניעה מאחד הצדדים מנקיטה בצעדים העלולים לפגום בתקינות ההליך בו הצדדים נמצאים.

אחד מצווי המניעה השכיחים הוא צו עיקול, שנועד לאסור ביצוע כל שינוי של אחד מבני הזוג בנוגע לרכוש המשותף, הן בנסיבות שהרכוש רשום על שם שני בני הזוג והן בנסיבות שהוא רשום, לרבות בדרך של העברה לצד שלישי, הלוואה, השכרה, מתנה או מכירה.

צווי מניעה נפוצים נוספים הם צו חיפוש ואיתור חפצים (צו אנטון פילר), צו הרחקה, צו עיכוב יציאה מן הארץ, צו מרווה הנוגע לנכסים הנמצאים בחו"ל ועוד.

התנאים לקבלת צו מניעה – צו מניעה זמני אמור לעמוד במספר תנאים כגון עילת תביעה טובה, תום לב וניקיון כפיים, ראיות לכך שהנזק שבאי מתן צו המניעה עשוי להיות גבוה מהנזק שייגרם למשיב במידה ויינתן צו המניעה הזמני, וכן שלא קיימת זהות בין צו המניעה הזמני לסעד המרכזי בתובענה.

הפרוצדורה להגשת הבקשה לצו מניעה זמני – ניתן להגיש את צו המניעה בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני כבקשה הנלווית אל תביעה העיקרית.

שיקולים בנוגע לאישור או דחיית הבקשה לצו מניעה זמני – ככל שיימצאו ראיות רבות יותר בידי מבקש הצו, כך יעלו סיכוייו להוכיח את נחיצותו של הצו.

בנסיבות של הליכי גירושין, ראיות כגון קלטות, צילומים, מכתבים, הודעות sms וכדומה, עשויות להוות חיזוק משמעותי לאישור הפעלת הסנקציה. השיקולים אשר עומדים לנגד השופטים הם תום לב, מהימנות הראיות, מועד הגשת הבקשה, שיקולי ההכבדה ומאזן הנוחות.

פסיקה בנוגע לערעור על צו מניעה זמני בהליך גירושין

בבית המשפט לענייני משפחה הוגשה בקשה למתן צו מניעה זמני בנוגע להתנהלות בחשבונות המשותפים בבנק. הצדדים במקרה היו נשואים קרוב ל-26 שנים, שבמהלכם נולדו להם שלושה ילדים.

הגבר (המשיב) עזב בשנת 2009 את הבית, והגיש תביעה לגירושין בבית הדין הרבני. כשישה חודשים לאחר מכן פנתה האישה לבית המשפט בבקשה להוציא צו מניעה בנוגע לכל החשבונות המשותפים בבנק.

בדיון שהתקיים במעמד שני הצדדים טענה האישה כי בסמוך למועד הגשת תביעה לגירושין משך הגבר מהחשבון שבו היא מורשית חתימה כמיליון דולרים, והותיר בו כעשרת אלפים דולרים בלבד. לטענתו של המשיב הכספים בחשבון מקורם בירושה שקיבל מאימו, וזכות החתימה של רעייתו בחשבון אינה מקנה לה זכויות בירושת אימו.

במקרה זה הציג הגבר גרסה סותרת כאשר הציג מחד את חשבון הבנק כפרטי שלו ומאידך כרכוש משותף.

בנוסף, משיכתם של כמיליון דולרים מן החשבון המשותף הייתה מנוגדת לעיקרון תום הלב. לאחר שמיעת גרסת הגבר קבע בית המשפט כי האישה אכן עמדה בנטל ההוכחה, ופסק שיש מקום להארכתו של צו המניעה בנוגע לביצוע פעולות מצד המשיב בחשבון המשותף עד לסיום ההליכים המשפטיים.

יש לך שאלות לגבי סעדים זמניים בהליכי גירושין?
ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.