Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

הסכם גירושין

מתי מומלץ לערוך הסכם גירושין?

הליך גירושין של בני זוג יהודים במדינת ישראל, בכל הנוגע למתן גט – מסור לסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני. לאחר פתיחת תיק הגירושין וקיום הדיון הראשון, עשוי בית הדין להציע לזוג המבקש לסיים את יחסיו, הסדר שלום בית.

דחיית ההסדר או כישלונו, יובילו אל הדיון המסכם בו יימסר לאישה גט הכריתות, תינתן אסמכתא מהרכב בית הדין ובכך יפקעו הנישואין.

לכאורה, מדובר בהליך פשוט שכל מטרתו סיום מערכת היחסים שלא צלחה. אולם, ידוע היטב, כי הנושא מורכב וסבוך בהרבה ומשמש בדרך כלל ל"חיסול חשבונות" הדדי בין בני הזוג. הלכה למעשה, הופך הליך הגירושין לכר התגוששות בנושאים שונים הכרוכים בו, נמשך חודשים רבים וגובה מחיר משמעותי כלכלי ונפשי מהצדדים המעורבים. 

כך לדוגמא, נוטים הצדדים לסבך ולפצל את ההליכים בכל הקשור לנושאים הכרוכים בגירושין – הסדרי ראיה (משמורת)מזונות אישה ומזונות ילדים, חלוקת רכוש ועוד.

בני הזוג מנצלים את סמכותם המקבילה של בית הדין הרבני וביהמ"ש לענייני משפחה בנושאים אלה ופותחים ב"מרוץ סמכויות" בין השניים.

התוצאה העגומה היא הליכים משפטיים המשתרעים על פניי חודשים רבים, העמקת המחלוקות המושפעות מזעם וטינה והוצאות רבות בגין הייצוג המשפטי.

במקביל, משך כל ההליך, מנועים הצדדים מלהמשיך הלאה ולהתקדם, נתונים כל כולם במאבק הגירושין ומונעים מתוך רגשות שליליים, המשפיעים על חייהם האישיים והמקצועיים. בנוסף ובמרבית המקרים, מוטלים ילדיהם של בני הזוג אל תוך קלחת הגירושין וסובלים ממנה אף הם.

על מנת להימנע מהתנהלות שכזו ובהתאם למגמה הרווחת במערכת המשפט כיום, לפיה במידת האפשר מופנים צדדים מתדיינים לגישור ובוררות, הרי שגם בנושא הגירושין  קיימת חלופה מועדפת והיא – הסכם גירושין. מהיר -נוח – ומונע סחבת מיותרת .

חוקיותו של הסכם גירושין

מבחינה משפטית, הסכם גירושין הינו חוזה בין הצדדים. ככל חוזה הוא כפוף לדיני מדינת ישראל ואינו רשאי להתנות על זכויותיהם החוקיות של בני הזוג.

בבואו של ביהמ"ש לענייני משפחה או בית הדין הרבני לאשר את ההסכם וליתן לו תוקף פסק דין, ייבחן תוכנו בהתאם לעיקרי חוק החוזים.

בהתאמה, הסכם גירושין המקפח זכותו של מי מהצדדים, קובע תנאי שאינו חוקי, כופה או עושק את אחד מבני הזוג ועוד, לא יאושר ע"י הערכאה השיפוטית. מכאן, ניסוח הסכם הגירושין, טוב אם יבוצע ע"י גורם בלתי תלוי שאינו בעל עניין או אינטרס בתוכן החוזה עצמו.

יודגש, כי במקרה בו קובעת הערכאה השיפוטית, כי נפל בהסכם פגם זה או אחר, היא רשאית לבטלו כליל. מכאן חשיבות ניסוח וקביעת התוכן ע"י גורם מקצועי במטרה למנוע השחתת זמן יקר ומשאבים כספיים.

תוכנם של הסכמי גירושין

בחלוקה כללית, מתייחס הסכם הגירושין לתקופה שלפניי מתן הגט ולזו שלאחריה. לעניין התקופה הראשונה על ההסכם לקבוע, בין היתר, כיצד יחולק רכושם של בני הזוג, מהו שיעור מזונות האישה והילדים שישולמו ומהם הסדרי הראייה הזמניים.

לגביי התקופה שלאחר מתן הגט יציין ההסכם – מהו שיעור מזונות הילדים, השתתפות בהוצאות שונות, נושא חינוך הילדים הסדריי הראייה הקבועים, חלוקת ההכנסות מנכסים מניבים ועוד. 

פרט לנושאים המרכזיים אשר צויינו מעלה, רצוי לכלול בהסכם גירושין כל נושא העלול לשמש כסלע מחלוקת עתידי. מה שנחזה כברור ומובן בעת חתימת ההסכם, יכול שיעורר יריבות בין בני הזוג, לאחר מתן הגט ועם שינוי הנסיבות.

כיוון שכך, מומלץ להפקיד את עריכת ההסכם בידי גורם משפטי מקצועי, שיבטיח את חוקיותו ויכלול בו את מרב הנושאים הדרושים לסיומם של הנישואין. כך למעשה ניתן לסיים את המערכת הזוגית מבלי להיקלע למאבקים משפטיים והוצאות מיותרות.

בן הזוג אינו עומד בתנאי הסכם הגירושין עליו חתמתם? קיראו על הדרכים להתמודד עם כך במאמר אודות אכיפת הסכם גירושין

מעוניינים לסיים את קשר הנישואין באופן מכובד? – קיראו על גישור בהליכי גירושין

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר

גירושין פיקטיביים ולא אפקטיביים – שימו לב! – גירושין פיקטיביים ולא אפקטיביים – עורך דין מסביר מדוע לא כדאי לבחור בדרך הפיקטיבית…

מדריך הסכמי גירושין – איך לעשות הסכם יעיל

לאור אחוז הגירושין הגבוה במדינת ישראל, מקפידים זוגות רבים עוד בטרם נישאו, להסדיר את יחסיהם הכספיים באמצעות הסכם ממון.

הסכם שכזה, עשוי להקל על בני הזוג בהליך הגירושין ולמנוע מחלוקות בנושאים שסוכמו מראש. יחד עם זאת, בהגיעם של בני הזוג אל סוף דרכם המשותפת, עולות ומתגלות הסתייגויות לגביי עניינים שנכללו בהסכם הממון או בעניינים חדשים ונוספים שהתגבשו במהלך הנישואין.

כך, הכוונה למנוע מאבק גירושין ארוך ובעייתי אינה מתממשת ובני הזוג מוצאים עצמם מתקוטטים במסגרת בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. בחלק גדול מן המקרים הופכת הפרידה לזירת התגוששות וסחטנות, הגוזלת מהשניים כוחות נפשיים ואמצעים כספיים.

על מנת למנוע את המתואר מעלה ובהתאם למגמה הרווחת כיום לפיה פונים בעלי דין אל הליך גישור או בוררות, גדל מספר הזוגות המסיימים את יחסיהם באמצעות הסכם גירושין, דבר המקצר הליכים ומצמצם באופן ניכר את העלויות הכרוכות בהם.

מהו הסכם גירושין?

הסכם גירושין שנחתם ע"י בני הזוג ואושר בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה, הוא חוזה לכל עניין ודבר. ההסכם יכנס לתוקף וימומש לאחר טקס מתן הגט במסגרת בית הדין הרבני, עם זאת, במקרים חריגים רשאי בית הדין / בית המשפט לענייני משפחה להורות על קיום ההסכם עוד בטרם ניתן הגט.

מה כולל הסכם גירושין

נוסח ההסכם

על ההסכם להיכתב בלשון בהירה שאינה מותירה פתח לפרשנות על ידי הצדדים. כל ההסכמות המנויות בהסכם ינוסחו באופן חד משמעי ותכליתי וזאת על מנת למנוע מחלוקות בעתיד.

ההסכם אינו יכול לקבוע עניינים שאינם חוקיים או להתנות על זכויותיהם בדין של בני הזוג. כך גם לעניין היות ההסכם הוגן, כזה שאינו מקפח, עושק ומנצל את מצוקתו של מי מהם. הסכם שינוסח בניגוד לעקרונות דיני החוזים, לא יאושר ע"י ביה"ד או ביהמ"ש לענייני משפחה ומכאן הצורך בסיועו של גורם מקצועי.

תוכן ההסכם 

ספק אם סיטואציית הפרידה מאפשרת לבני הזוג לראות את התמונה בכללותה. תוכנו של הסכם גירושין ראוי, יכלול את כל הנושאים הקיימים והעתידיים לבוא, העלולים ליצור מחלוקות ויריבות בין בני הזוג.

רק נקודת מבט חיצונית של מי שאינו מעורב בסכסוך עצמו, תאפשר איסוף וסיכום כל העניינים לגביהם יש להכריע. גם בגירושין קלים יחסית, בהם לא מעורבים צאצאים או נכסים רבים, עלול העדר ייעוץ מקצועי להוביל לסכסוכים עתידיים.

מה שנחזה בהווה כפשוט וקל עשוי להתגלות בהמשך כסבוך ובעייתי. זאת ועוד, למורכבותו של העניין מתווספת העובדה, כי תוכנו של ההסכם וניסוחו מושפעים מנסיבותיו האישיות של כל זוג. נסיבות אלה מעלות שאלות רבות אשר התשובות להן אינן חד משמעיות.

כך לדוגמא חלוקת הרכוש בין הצדדים בהתייחס לנכסים שנרכשו טרם הנישואין ובמהלכם. בנושא זה  יש לשים לב כי תרומתו של כל אחד מבני הזוג לצבירת הנכסים, אינה משקפת בהכרח את חלקו.

יש לשים לב לשאלות כגון: האם נכסים שניתנו לאחד מבני הזוג בירושה או במתנה יתחלקו בניהם באופן שווה? כיצד יתחלק הרכוש כאשר אחד מבני הזוג השקיע את כל זמנו ומרצו בביסוס העסק המשפחתי ואילו השני טרח על משק הבית וגידול הילדים? כיצד יחולקו נכסים אשר לרכישתם התקבל סיוע חיצוני מבני המשפחה? ועוד.

מובן, כי חלוקת הרכוש אינה העניין הבעייתי היחיד. הסכם גירושין כולל בין היתר התייחסות משמעותית לעניין משמורת זמני שהות  הילדים והסדרי הראייה. על ההסכם להתייחס באופן מפורט ונרחב לכל התנאים הרלוונטיים לעניין זה, מבלי להשמיט דבר. כדאי ורצוי לתת דגש לנושא הילדים שמלווה אותנו שנים רבות ולכן חשוב להכניס בהסכמי גירושין מלל מלא על מנת למנוע טעויות בעתיד .

קיומם של צאצאים משותפים אינו מאפשר ניתוק סופי של  בני הזוג זה מזה לאחר פקיעת הנישואין – גידול וחינוך הילדים, הדאגה לרווחתם הנפשית והכלכלית, נותרים נושאים משותפים בין ההורים ועל כן, על ההסכם לגבש תנאים למערכת יחסים ארוכת שנים.

נאמר אם כן, כי לצד יתרונותיו הרבים של הסכם הגירושין, ישנו צורך אמיתי בגיבוש הסכם חוקי ומקצועי. לכן, יש לפנות אל עו"ד מתחום דיני המשפחה והגירושין להבטחת הסכם ראוי ותכליתי.

החלטתם לתת לנישואין הזדמנות שניה? קראו על הסכם שלום בית משולב בהסכם גירושין.

עורך דין הסכם גירושין שרון סגל

עורך דין הסכם גירושין שרון סגל

הסכם גירושין הוא מסמך בעל חשיבות רבה מאוד. הסיבה לכך פשוטה: הוא משפיע על כל יום ויום אחרי הפרידה, לטווח ארוך מאוד. חלוקת רכוש , מזונות ילדים ו\או אישה , זמני שהות בהתאם מומלץ להקדיש לו את מלוא תשומת הלב, ולמרות הרצון המובן לחתום את הפרק הנוכחי ולעבור לפרק הבא, לוודא שכל משפט בו משרת אתכם באופן מיטבי. במשרד עורכי דין שרון סגל אמונים על עריכת הסכמי נישואין בהתאמה מלאה לבני הזוג הספציפיים, ועם ניסוחים מוקפדים ומדויקים.

מה חשוב לדעת על הסכם גירושין?

  • קבלת עזרה – באופן עקרוני בני זוג שהחליטו להתגרש יכולים לערוך בכוחות עצמם הסכם שמעגן בכתב את אופן חלוקת הרכוש, הסדרי זמני שהות הילדים, מזונות הילדים וכו'. יחד עם זאת מומלץ בחום להיעזר בעורך דין, ואולי אפילו בעורך דין שהוא גם מגשר, כדי שההסכם יקיף את כל התרחישים האפשריים ויבטיח התנהלות אופטימלית גם אם בעתיד יצוצו חילוקי שעות.
  • תוקף – הסכם גירושין הופך לתקף רק לאחר שקיבל את אישורו של בית משפט לענייני משפחה או בית דין דתי.
  • הסדרת גט – הסכמי גירושין חייבים לכלול גם התייחסות לנושא סידור הגט. בהקשר זה כדאי לדעת שבתי דין רבניים לא מסדירים גט אם בני הזוג גרים יחד תחת אותה קורת גג.
  • שינויים – ניתן אמנם לשנות את התנאים של הסכם גירושין לאחר שכבר נחתם, אבל רק בנסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת. בהתאם חשוב מאוד לוודא שכל סעיפי ההסכם – חלוקת הרכוש, זמני השהות, מזונות, מנגנון לקבלת החלטות לגבי הילדים (חינוך, טיפולים רפואיים וכו') – משקפים באופן מדויק את האינטרסים שלכם.

הסכם מדויק שמנוסח בהתאמה מלאה אליכם

במשרד עורכי דין שרון סגל מחויבים למתן שירות קשוב מאוד, ועל כן גם מועיל מאוד. דגש נוסף הוא יעילות רבה, כך שלא ייגרמו עיכובים שלא לצורך בתהליך. המפתח החשוב ביותר הוא הסכם גירושין בהתאמה מלאה אליכם ולנסיבות הספציפיות של הנישואין והגירושין – כדי שהחיים אחרי השלמת ההסכם והפיכתו לתקף יהיו נוחים ומיטיבים עבורכם. השירות נשען על ניסיון של שנים רבות, וגם על יכולת מוכחת למצוא פתרונות יצירתיים גם לקונפליקטים מורכבים.

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

קטגוריות

הכתבות הפופולאריות

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

רוצה לדעת עוד?

מלא את הפרטים והשאר מעודכן בכל עת

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר